Bình Minh TRD

Đào tạo chuyên nghiệp

Nguyễn Văn Nam

Chuyên gia CNTT

- Trình độ: Thạc sĩ CNTT (chuyên khoa học tự nhiên từ cấp 3 đến hết đại học, một số năm học tập làm việc bên Nga)

- Kinh nghiệm: Từ năm 2002, các nơi làm việc: FPT, giảng viên khoa CNTT Đại học Thủy Lợi, chủ 2 doanh nghiệp phần mềm (1 công ty Games, 1 công ty về giải pháp quản lý)

 

CHUYÊN GIA KHÁC

Phạm Đình Dưỡng

Chuyên gia CNTT & TCKT

Lê Thanh Tấn

Chuyên gia CNTT

Đinh Thị Lan

Đại lý thuế / kế toán